Even geduld aub...

Product(en) toegevoegd aan uw winkelwagen :{{var product.name}}{{var product.name}}
is verwijderd uit uw winkelwagen.

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Alterego Design background
string(0) "" string(0) ""
ONZE WINKEL LOKALISEREN
KLANTENDIENST
04 361 13 00
ÉÉN NUMMER VOOR :

› Een vraag over een product

› Een advies vóór aankoop

› Advies over het te kiezen materiaal

› Opvolging van een levering

› De DNV of elke andere vraag

Aarzel niet,

neem contact met ons op op :

04/361.13.00

Onze klantenservice is beschikbaar als volgt:

- Maandag - vrijdag: 9u - 18u.

- Zaterdag: 11u - 18u.

  • Als u bij voorkeur per e-mail contact

    neemt, gelieve het onderstaande

    formulier in te vullen.

ALTEREGO verwelkomt u ook in zijn meubelwinkel:

Luik (Alleur)

Gratis ophaling in onze winkels binnen de 1-5 werkdagen (zie voorwarden).

ALGEMENE VERKOOPSVOORWARDEN

De websites www.alterego-design.com, www.alterego-design.be, www.alterego-design.fr, www.alterego-design.nl en www.alterego-design.eu worden uitgebaat door HOMIVAL SRL, een commercieel bedrijf gelegen in België (Europese Unie). De hoofdzetel is gevestigd aan de Avenue du Progrès, 21 te 4432 Alleur, in België. Het bedrijf is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: BE0803309359.

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de verhoudingen tussen HOMIVAL SRL en zijn klanten geregeld door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die door de klant erkend en aanvaard worden, zelfs als deze in tegenspraak zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de internetsite worden gebruikt.

2. De klant verklaart dat hij niet van plan is de gekochte producten door te verkopen. Wederverkopers die geïnteresseerd zijn in de door HOMIVAL SRL verdeelde producten , worden verzocht contact op te nemen met HOMIVAL SRL.

3. Onze prijzen omvatten altijd alle heffingen, tenzij wordt aangegeven dat ze ‘buiten BTW’ zijn. Productaanbiedingen en prijslijsten worden opgesteld en gecommuniceerd aan de klant onder voorbehoud van wijzigingen en latere correcties. De foto's en illustraties hebben geen contractuele waarde.

4. Elke orderbevestiging impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de producten die voor verkoop beschikbaar worden gesteld. Door zijn online bestelling te plaatsen, verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij een verkoopovereenkomst met HOMIVAL SRL wenst te sluiten en akkoord gaat met de onderhavige algemene voorwaarden. De klant wordt van de bevestiging van zijn bestelling op de hoogte gebracht door middel van een e-mail, die alle voorwaarden van de bestelling opsomt. HOMIVAL SRL verbindt zich ertoe de bestellingen die via de website werden geplaatst te leveren, zolang de voorraad strekt. Bij de voorradige producten staat “op voorraad” vermeld en bij de producten die niet voorradig zijn staat “in herbevoorrading”.

Als het product niet beschikbaar is, verbindt HOMIVAL SRL zich ertoe de klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogt te brengen. De verkoopovereenkomst tussen HOMIVAL SRL en de klant begint op het moment dat de bestelling door HOMIVAL SRL aanvaard wordt.

5. De producten worden geleverd door DPD, GEFCO, MONDIAL RELAY, DHL en UPS in de landen waarvoor de website ze machtigt. In de mate van het mogelijke, wordt de levering van de producten uitgevoerd op de datum die is aangegeven in de orderbevestiging. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief, ook al worden ze voor 90 % van de bestellingen gerespecteerd. Eventuele vertragingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoedingen door HOMIVAL SRL. Mogelijke douaneheffingen, onder meer invoerrechten of accijnzen, zijn in ieder geval ten laste van de ontvanger en kunnen geen aanleiding zijn voor het indienen van een klacht of het vorderen van een schadevergoeding bij HOMIVAL SRL.

6. De kosten voor het leveren en monteren van de producten zijn steeds ten laste van de koper tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. De montage van de goederen wordt verricht voor rekening en risico van de koper. In geval van dienstverlening na de verkoop, worden de kosten voor het monteren van de wisselstukken ook aangerekend aan de klant.

7. In afwijking van artikel 1583 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, blijft HOMIVAL SRL eigenaar van de verkochte producten en tot de dag van de totale betaling van de hoofdprijs en eventuele verwijlinteresten of schadevergoedingen. Het niet betalen op een van de vervaldagen kan leiden tot de terugvordering van de goederen. Bij laattijdige betaling van meer dan 30 kalenderdagen na de vervaldatum van de betrokken factuur, zal een forfaitaire boete van 12 % van het bedrag verschuldigd zijn om de invorderingskosten te dekken. Bovendien zal een intrest van 8 % (op jaarbasis) op het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht vanaf de 30e dag van vertraging. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (België), waar de vennootschapszetel van HOMIVAL SRL gevestigd is, bevoegd.

8. Meteen na de aanlevering van de pakken, wordt er van de koper verwacht dat deze de staat van de buitenkant van de levering nauwkeurig nakijkt. Indien er duidelijke sporen van slechte behandeling zichtbaar zijn of indien de verpakking beschadigd is, dient de klant op de leveringsbon van de leverancier te noteren dat hij, vooraleer hij de pakken aanneemt, voorbehoud maakt wegens de uiterlijke tekenen van schade. Opdat HOMIVAL SRL zich zou kunnen keren tegen de leveringsfirma’s die een fout hebben begaan, dient de klant binnen 2 werkdagen na ontvangst van de levering bovendien alle schade aan het product die duidelijk verband houdt met het vervoer aan HOMIVAL SRL te melden. Eventuele schade of gebreken aan het product die niet duidelijk verband houden met het vervoer, kunnen binnen de wettelijke termijn van 2 maanden worden gemeld, zoals bepaald door artikel 1649 quater § 2 van het Burgerlijk Wetboek. Alle beschadigingen en gebreken moeten per brief of per e mail aan de verkoper worden gemeld (info@alterego-design.be).

De verkoper moet meteen de gelegenheid krijgen om de ingediende klachten te controleren. De koper verbindt zich ertoe, in alle omstandigheden, de verkoper de mogelijkheid te geven eventuele gebreken te herstellen.

De koper verliest alle rechten en bevoegdheden waarop hij aanspraak kan maken indien hij zijn klachten niet in de aangegeven termijn indiende en/of als hij de verkoper niet de gelegenheid heeft gegeven de defecten te herstellen en/of als hij niet de nodige aandacht besteedde om defecten zo snel mogelijk te ontdekken.

Als de klacht gegrond is in de ogen van de verkoper, heeft de verkoper de keuze om een vergoeding te betalen, maximum ter hoogte van het totale bedrag van de factuur van de geleverde goederen of om de geleverde goederen gratis opnieuw aan te leveren. De verkoper is niet verplicht om enige andere schadevergoeding of schadeloosstelling, ongeacht de benaming ervan, te betalen.

9. Voor alle beschadigingen of gebreken die onder de wettelijke waarborgvoorwaarden van 2 jaar vallen, zal HOMIVAL SRL zijn tegemoetkoming in alle geval beperken tot het vervangen van de producten in kwestie of tot het terugbetalen van de betaalde prijs, zonder dat de klant bijkomende schadevergoeding kan eisen. Indien er in het kader van de waarborg een wisselstuk of een vervangingsproduct moet worden geleverd, zal dat worden geleverd/afgehaald op dezelfde wijze als de oorspronkelijke bestelling werd geleverd. In geval van levering volgens het GOLD-type, kan het eventuele terugsturen van stukken alleen gebeuren via een leveringsdienst van het STANDARD-type. De koper verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen voor materiële schade of andere schade, van welke aard dan ook, die hijzelf of een derde ten gevolge van de verkoop of het gebruik van de door HOMIVAL SRL verkochte producten zou kunnen lijden. Om deze reden geeft de klant elk verhaal tegen HOMIVAL SRL op en erkent dat HOMIVAL SRL niet kan garanderen dat de verkochte producten de rechten van derden niet aantast.

10. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die onder het toepassingsgebied van Artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht valt, heeft de consument het recht om, binnen 15 dagen na de dag die op de leveringsdag volgt, zonder boetes en opgave van redenen, de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop. Indien de consument van die mogelijkheid gebruik maakt, moet hij de goederen in hun oorspronkelijke staat (ongebruikt en niet gemonteerd) op zijn eigen kosten en risico terugzenden naar HOMIVAL SRL. In geval van terugzending is de consument als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verpakking die het product tijdens het vervoer zal beschermen. Daarom is het ten zeerste aanbevolen het product terug in de oorspronkelijke verpakking te plaatsen. Indien dat niet mogelijk is, dient de consument een gelijkaardige verpakking te maken, die dezelfde bescherming biedt als de oorspronkelijke. Wegens de computergestuurde behandeling van de logistiek, moet hij er de productreferenties op aanbrengen, die identiek zijn aan de gegevens die op de oorspronkelijke verpakking stonden. Voor elk product dat gemonteerd, gebruikt of beschadigd wordt teruggestuurd, zal HOMIVAL SRL het bedrag van de door de beschadiging veroorzaakte minwaarde bepalen en dat bedrag zal door de klant moeten worden betaald.

11. Door een bestelling te plaatsen op de website van HOMIVAL SRL geeft de klant uitdrukkelijk toestemming aan HOMIVAL SRL om zijn persoonlijke gegevens te verwerken en deze te gebruiken voor het beheer van de klantenadministratie, bestellingen, leveringen en facturatie, het opvolgen van de solvabiliteit en voor marketing- en reclamedoeleinden. Die gegevens mogen enkel voor marketingdoeleinden of voor geïndividualiseerde publiciteit worden gebruikt, indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven tijdens de bestelprocedure. HOMIVAL SRL verbindt zich ertoe deze gegevens enkel te delen met zijn filialen voor hun eigen behoeften, met uitsluiting van elke andere derde partij. De klant die een bestelling heeft geplaatst op de site www.alterego-design.be/com/nl kan op elk moment zijn persoonlijke gegevens, die door HOMIVAL SRL werden geregistreerd, opvragen en/of corrigeren. De klant heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, zich tegen de verwerking van zijn gegevens voor directmarketingdoeleinden te verzetten. Voor bijkomende informatie daarover, kan de klant contact opnemen met het openbare Register dat door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel wordt bijgewerkt.

12. Indien een van de hierin vermelde voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht en is deze voorwaarde van toepassing voor zover toegestaan wordt door de wet.

13. De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, de elektronische bewijsmiddelen zoals e-mails, back-up ....

14. Geschillen betreffende de afsluiting, de validering, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst worden enkel geregeld door het Belgisch recht. Voor geschillen zijn enkel de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

15. Indien het product bij levering een defect vertoont, gelieve het artikel niet te monteren vooraleer u een antwoord van de klantendienst hebt gekregen. Elk product dat in elkaar gezet werd, wordt als aanvaard aangezien.